Novota Art

Obnova kultúrneho dedičstva a reštaurátorské práce

Svojbytnosť a neopakovateľnosť pamiatok Bratislavy a predovšetkým záujem o ich kvalitnú záchranu tvorí priestor, v ktorom sa odohráva všestranná činnosť firmy NOVOTA ART. Naša spoločnosť bola založená v novembri 1989 a tvoria ju pracovníci, ktorí sa zamerali na reštaurovanie umelecko-remeselných súčastí historických architektúr v exteriéri a v interiéri. Tomuto smerovaniu predchádzala i činnosť zakladateľov firmy NOVOTA ART v predošlých rokoch v súvislosti s obnovou významných pamiatok na Slovensku.

Firma NOVOTA ART bazíruje na kvalitnom spracovaní, ako aj na použití kvalitných špecializovaných materiálov. Naša spoločnosť spracováva nielen štandardné požiadavky, ale aj atypické zadania, ktoré vyžadujú osobitý prístup. Výsadou firmy je pracovať na vysokej profesionálnej úrovni, s dodržaním náročnosti pamiatkového prostredia a požiadaviek investora. Naša firma je viacnásobným držiteľom prestížneho ocenenia inštitúcie Baumit ako Top firma v oblasti sanácií historických budov na Slovensku.

Služby

Služby v oblasti pamiatkovej obnovy

Doménou našej činnosti sú práce, ktoré si vyžadujú zmysel pre historické slohové tvaroslovie a veľké nároky na technickú a výtvarnú realizáciu.

Obnova historických budov a národných kultúrnych pamiatok

Vykonávame komplexnú pamiatkovú obnovu objektov.

Pamiatkový výskum

Vykonávame architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum s návrhom na obnovu kultúrnej pamiatky.

Špecializované reštaurátorské práce

V súlade so svetovým trendom uplatňujeme popri tradičných technológiách aj technologické postupy a materiály, ktoré boli vyvinuté špecificky pre oblasť pamiatkovej starostlivosti.

Výroba exaktných kópií pamiatok a historických prvkov

Kvalifikovaná príprava pracovníkov firmy znamená aj schopnosť tvorivého prístupu a ovládanie ručnej autorskej práce v širokom registri materiálov.

Obnova historických interiérov a vybavenia

Dôverná znalosť pôvodných detailov, výtvarných prvkov originálu či využitie poznatkov z dejín umenia a architektúry umožňuje našej firme obnoviť nielen originál v hmotnej podstate, ale vytvorením dobových analógií aj dotvárať architektúru v pôvodnom štýle.

Novota Art

Služby v oblasti riadenia stavieb a reštaurovania kultúrnych pamiatok

Technické a odborné zabezpečenie firmy NOVOTA ART umožňuje koordinovať a realizovať komplexnú pamiatkovú obnovu objektov, vrátane prípravnej projektovej dokumentácie (pamiatkový výskum architektonicko-historický a umelecko-historický spojený s návrhom na obnovu kultúrnej pamiatky).

Zabezpečujeme aj realizáciu stavebných prác vrátane detailov v exteriéri či interiéri a realizáciu reštaurátorských prác (štukatérske práce, stolárstvo, klampiarstvo, práce s kameňom , kovom, atď.). V praxi to znamená napr. realizáciu murárskych prác, obnovu fasád a drevených výplní (realizácia a obnova historických okien, drevených brán aj s vyrezávanými detailmi, rôzne obloženia stien), historických keramických pecí, krbov, kovaných prvkov a kamenných prvkov (napr. schody, balustrády a zábradlia).

Naša spoločnosť má pre realizáciu prác pripravený tím odborných profesií disponujúci širokou škálou znalostí. Zodpovedá predpokladom realizácií pre oblasť pamiatkovej obnovy vrátane prípravných projektov, t.j. špecializovaného pamiatkového výskumu rôznych stupňov, s vysokou odbornosťou v odboroch dejín umenia a dejín architektúry.

Pre čerpanie príspevku zo ŠFRB či iných fondov je dôležitá dôsledná príprava na profesionálnej úrovni. Predpokladá celý rad podkladov, od prípravy projektov, cez návrhy na obnovu až po celkový finančný plán. Všetky podklady vám zabezpečí náš tím skúsených odborníkov.

Konzultácie a poradenstvo realizujeme v rôznych úrovniach:

  • Pre klienta, v prípravnom procese pamiatkovej obnovy, ako prezentáciu možností, náročnosti prípravy a usmernenie v prospech kvalitného výsledku.
  • Ako konzultácie pre tím odborníkov, realizátorov konkrétnych prác na pamiatkovej obnove.
  • Ako odporúčania pre klienta v prospech zachovania kvality a údržby hotového diela.

Kvalitná realizácia obnovy pamiatkového objektu predpokladá aj hĺbkové znalosti o jeho materiálovej podstate a potrebách. K tomu prispieva výskum materiálov a defektov objektu, pri ktorých firma spolupracuje s výskumnými laboratóriami (napr. kameň, omietky, farby, kovy a ďalšie).

Každé dielo určené na realizáciu (v kontexte historických aj súčasných architektúr) si vyžaduje kvalitný architektonický projekt a komplexnú dokumentáciu od začiatku až po ukončenie realizácie. Túto oblasť zabezpečuje tím profesionálnych pracovníkov, ktorí v tejto oblasti majú skúsenosti a overiteľné výsledky.